un senor muy viejo con unas alas enormes/04.apl.17/fujiwara daisuke trio

listen

fujiwara, daisuke / t.sax
ino, nobuyoshi / bass
sotoyoma, akira / drums

8:59