sonola 1 & 2/09.jul.17/fujiwara daisuke trio

listen

fujiwara, daisuke / t.sax, synth., effects
ino, nobuyoshi / bass
sotoyoma, akira / drums

15:06