eduvihes diada/11.oct.17/fujiwara daisuke trio

listen

fujiwara, daisuke / t.sax
ino, nobuyoshi / bass

6:23