01/12 fri. °»noise for kelly 10 / day1°…

"noise for kelly 10 / day1" @ soup / ochiai

°»noise for kelly 10 / day1°…

takahashi, yasuyuki / tb
kurita, taeko / piano
itoh, keita / bass
ikezawa, ryusaku / drums

higuchi, keiko /
tabata, mitsuru / guitar
simaji, masahiko / bass

sxq
matsumoto, kenichi / s.sax
yoshida, ryuichi / b.sax
fujiwara, daisuke / t.sax
tachibana, hideki / a.sax


venue /

Posted by fujiwara at December 28, 2023 01:13 PM